വാർഷിക കുടുംബ സംഗമം 2023 (Annual Get Together)
21 January 2023
ദുബായ് സി. എസ്. ഐ. ഇടവകയുടെ ഈ വർഷത്തെ വാർഷിക കുടുംബ സംഗമം (Annual Get Together) ജനുവരി 21 ആം തീയതി ...................
Sunday School Anniversary 2023
07 January 2023
The Sunday School Anniversary was held at the Holy Trinity Church on Saturday 7th January, 2023 with great ........
Watch Night Service
31 December 2022
The Watch Night Service was held on...
Christmas Service
25 December 2022
The Christmas Service was held on...
Girl Child Sunday
11 December 2022
Sunday, 11th December, was observed as Girl Child Sunday with active participation of.........
csi parish fujairah

Stay connected

eNews is a regular electronic newsletter that is emailed to our members and well-wishers. It provides information about congregational events news and more.
Please subscribe, if you wish to get updates as and when it happens.